EduMata - mata edukacyjna do rozwoju myślenia algorytmicznego więcej

Raport z badań - EduMata Home // Raport z badań - EduMata

STRESZCZENIE

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonych w klasach trzecich testem K3 w obrębie dziesięciu wybranych szkół podstawowych. Badanie miało na celu zweryfikowanie pomocy EduMATA pod kątem podnoszenie kompetencji matematycznych w zakresie umiejętności: rachunkowych, geometrycznych, rozwiązywania zadań z treścią. Badania wykazały, iż grupy eksperymentalne, które korzystały z EduMaty na lekcjach znacznie podwyższył swoje wyniki w teście K3 (średnio o 20% – różnica w średnich) w porównaniu z grupą kontrolną, która tak istotnych wyników nie osiągnęła (patrz tabela nr 4 wykres nr 5 i podsumowanie).

WPROWADZENIE

Eksperyment pedagogiczny miał na celu zbadanie znaczenia stosowania pomocy dydaktycznej EduMATA na osiągane wyniki z zakresu myślenia logiczno-matematycznego u dzieci z klas III szkoły podstawowej. W tym celu utworzono grupy kontrolne (230 uczniów), które nie korzystały na lekcjach z dodatkowej pomocy i grupy eksperymentalne (239 uczniów), które korzystały z pomocy dydaktycznej EduMata. Przedział wiekowy uczniów 9-10 lat.

Wskazany cel zrealizowano z zastosowaniem dwuczynnikowej analizy wariancji ANOVA w schemacie mieszanym: 2 (czas pomiaru: wstępny vs końcowy) x 2 (zastosowanie pomocy dydaktycznej EduMATA: kontrolna vs eksperymentalna). Zmienną zależną był wynik ogólny kompetencji matematycznych w teście K3 oraz wynik w trzech obszarach kompetencji tj. umiejętności rachunkowe, umiejętności geometryczne i umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.

WYNIKI

Stwierdzono istotny statystycznie efekt interakcji czasu pomiaru i zastosowania pomocy dydaktycznej EduMATA na ogólny wynik testu kompetencji matematycznych K3 oraz na wyniki w obszarze umiejętności rachunkowych, geometrycznych i rozwiązywania zadań tekstowych. Celem poznania struktury wskazanego efektu interakcji, przeprowadzono porównania parami. Tabela 4 przedstawia statystyki porównania parami pomiędzy pomiarem wstępnym i końcowym w grupie kontrolnej i eksperymentalnej.

 

Pomiar wstępny Pomiar końcowy Różnica średnich p różnicy
Grupa M SD M SD
Wynik ogólny Kontrolna 6,88 4,41 8,40 4,19 22,0% 0,001
Eksperymentalna 7,46 4,15 10,33 3,87 38,4% 0,001
Umiejętności rachunkowe Kontrolna 2,00 1,29 2,53 1,20 26,0% 0,001
Eksperymentalna 2,08 1,15 2,87 1,06 38,1% 0,001
Umiejętności geometryczne Kontrolna 2,20 1,65 2,74 1,88 24,3% 0,001
Eksperymentalna 2,46 1,67 3,55 1,80 44,0% 0,001
Umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych Kontrolna 2,66 2,14 3,18 1,81 19,3% 0,001
Eksperymentalna 2,94 2,08 3,93 1,73 33,8% 0,001

Tabela 4: Statystyki porównania parami pomiędzy pomiarem wstępnym i końcowym w zakresie wyników testu kompetencji matematycznych K3 w grupie kontrolnej i eksperymentalnej

W grupie eksperymentalnej stwierdzono, że kompetencje matematyczne wzrosły istotnie statystycznie pomiędzy pomiarem wstępnym i końcowym w zakresie ogólnych kompetencji matematycznych (o 38,4%), umiejętności rachunkowych (38,1%), umiejętności geometrycznych (44%) i umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych (33,8%) (wykres 1).

Porównanie wyników testu kompetencji matematycznych K3 pomiędzy pomiarem wstępnym i końcowym w grupie eksperymentalnej

Wykres 1. Porównanie wyników testu kompetencji matematycznych K3 pomiędzy pomiarem wstępnym i końcowym w grupie kontrolnej.

W pomiarze wstępnym stwierdzono brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą kontrolną i eksperymentalną w zakresie ogólnych kompetencji matematycznych, jak i umiejętności rachunkowych, umiejętności geometrycznych i umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych (wykres 4).

Porównanie wyników testu kompetencji matematycznych K3 pomiędzy pomiarem wstępnym i końcowym w grupie kontrolnej

Wykres 2. Porównanie wyników testu kompetencji matematycznych K3 pomiędzy pomiarem wstępnym i końcowym w grupie kontrolnej.

W pomiarze wstępnym stwierdzono brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą kontrolną i eksperymentalną w zakresie ogólnych kompetencji matematycznych, jak i umiejętności rachunkowych, umiejętności geometrycznych i umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych (wykres 4).

Porównanie pomiędzy grupą kontrolną i eksperymentalną w zakresie wyników testu kompetencji matematycznych K3 w pomiarze wstępnym

Wykres 4. Porównanie pomiędzy grupą kontrolną i eksperymentalną w zakresie wyników testu kompetencji matematycznych K3 w pomiarze wstępnym.

Natomiast w pomiarze końcowym stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy grupą kontrolną i eksperymentalną w zakresie wyników testu kompetencji matematycznych KS. Grupa eksperymentalna, w porównaniu do grupy kontrolnej, uzyskała wyższy wynik ogólnych kompetencji matematycznych (o 18,7%), umiejętności rachunkowych (o 11,8%), umiejętności geometrycznych (o 22,8%) i umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych (o 19,2%) (wykres 5).

Porównanie pomiędzy grupą kontrolną i eksperymentalną w zakresie wyników testu kompetencji matematycznych K3 w pomiarze końcowymWykres 5. Porównanie pomiędzy grupą kontrolną i eksperymentalną w zakresie wyników testu kompetencji matematycznych K3 w pomiarze końcowym.

PODSUMOWANIE

Przedstawione wyniki wykazały istotne statystycznie znaczenie pomocy dydaktycznej EduMATA na osiągane wyniki z zakresu myślenia logiczno-matematycznego u dzieci u dzieci z klas III szkoły podstawowej.

Stwierdzono istotny wzrost ogólnych kompetencji matematycznych oraz istotny wzrost umiejętności rachunkowych, geometrycznych i rozwiązywania zadań tekstowych pomiędzy pomiarem wstępnym a pomiarem końcowym. Wzrost wystąpił zarówno w grupie eksperymentalnej, jak i w grupie kontrolnej. Wartość przyrostu kompetencji matematycznych była jednak większa w grupie eksperymentalnej niż kontrolnej.

Stwierdzono brak istotnych różnic w zakresie kompetencji matematycznych pomiędzy grupą kontrolną a grupą eksperymentalną w pomiarze wstępnym. Natomiast w pomiarze końcowym, grupa eksperymentalna osiągnęła istotnie wyższe ogólne kompetencje matematyczne oraz istotnie wyższe umiejętności rachunkowe, geometryczne i rozwiązywania zadań tekstowych niż grupa kontrolna.

Potwierdzono więc efektywność kształcenia przy użyciu pomocy dydaktycznej EduMATA w zakresie myślenia logiczno-matematycznego u dzieci u dzieci z klas III szkoły podstawowej.