EduMata - mata edukacyjna do rozwoju myślenia algorytmicznego więcej

Będą zmiany w zakresie kształcenia informatycznego na wszystkich etapach edukacyjnych... - EduMata Home // Będą zmiany w zakresie kształcenia informatycznego na wszystkich etapach edukacyjnych... - EduMata

Będą zmiany w zakresie kształcenia informatycznego na wszystkich etapach edukacyjnych…

Będą zmiany w zakresie kształcenia informatycznego na wszystkich etapach edukacyjnych…

   Podstawa programowa wyznacza kierunki edukacji zintegrowanej, określając treści oraz cele nauczania. Głównym zamiarem jest przyswojenie przez uczniów elementarnego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów. Co więcej, zdobycie przez nich umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów oraz kształtowanie u podopiecznych postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.

Tak się prezentują następujące cele ogólne z nowej rozbudowy podstawy:
Cele kształcenia informatycznego – wymagania ogólne. Wszystkie etapy edukacyjne

Cele kształcenia informatycznego mają ogólną postać i odnoszą się do wszystkich etapów edukacyj­nych i typów szkół. Szczegółowa ich interpretacja jest zapisana w Treściach nauczania – wymaga­niach szczegółowych dla poszczególnych etapów kształcenia i typów szkół.

  1. Rozumienie, analizowanie i rozwiazywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
  2. Programowanie i rozwiazywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
  • Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obli­czeń i programów.
  1. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami.
  2. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia spo­łecznego; ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Leave a comment

Your email address will not be published.


Post Comment